Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Mgr. Filip Blažek

v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží dle nabídky (dále „zboží“).

 

Tyto VOP (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kde dodavatelem je společnost Mgr. Filip Blažek (dále jen „dodavatel“) a odběratelem je fyzická nebo právnická, tuzemská či zahraniční osoba (dále jen „odběratel“).

Součástí těchto obchodních podmínek mohou být i směrnice odběratele pro zajištění kvality, jsou-li ke kupní smlouvě připojeny.

Tyto VOP platí vždy, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem stanoveno jinak. Cizí obchodní podmínky odlišného znění a jiná ujednání v potvrzeních, korespondenci apod. jsou neplatné, i když nejsou dodavatelem výslovně popřeny. Přijetí dodávek, výkonu či jejich zaplacení znamená souhlas s prodejními podmínkami dodavatele.

I. Uzavření smlouvy

1.1 Veškeré smlouvy, objednávky, odvolávky, tak jako jejich změny a doplnění vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Za písemnou formu se považuje i projev vůle učiněný dálkovým přenosem dat, jenž umožňuje určení obsahu úkonu a osobu, která jej učinila.

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě:

a) jednotlivých smluv o dílo, přičemž za smlouvu je považována i písemná objednávka, jejíž minimálními součástmi jsou údaje o množství a druhu služeb a termínu dodání, a která je písemně potvrzena dodavatelem včetně kalkulace ceny nebo

b) rámcových smluv s platností alespoň 1 rok a k nim náležejícím objednávkám a odvolávkám k dodávkám služeb a zboží

1.2 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou za zboží považovány i služby. Dodavatel je povinen vyřídit objednávky odběratele v rozsahu 100% potvrzeného zboží.

1.3 Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto VOP.

1.4 Tyto VOP platí za přijaté nejpozději v okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem.

1.5 Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami, a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito VOP.

II. Vymezení pojmů

2.1 Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.2 Smlouvou se rozumí smlouva o dílo podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvou licenční ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona.

2.3 Dílem se rozumí předmět Smlouvy. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle § 2 Autorského zákona.

2.4 Dodavatelem je Mgr. Filip Blažek – Designiq, Osadní 1, 170 00 Praha 7, IČ 48063851, DIČ CZ7409120070.

2.5 Odběratel je název pro druhou smluvní stranu.

2.6 Předání podkladů je předání věcí, dokumentů nebo informací Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro zpracování Díla.

2.7 Předání návrhů je předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.

2.8 Předání Díla je změna držitele věcí, které jsou dílem anebo předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou Dílem.

2.9 Dílčí schválení návrhů (též korektura) a Konečné schválení návrhů (též finální korektura) je projev vůle Odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na Díle podle návrhů Dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů pak znamená projev vůle Odběratele, že souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého Díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke Konečnému schválení předloženy.

2.10 Skicovné je platba za vytvoření a předložení nerealizovaného grafického návrhu, např. odměna pro účastníky výběrového řízení, jejichž řešení nebylo vybráno.

2.11 Autorský zákon je zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon v aktuálním znění. Obchodní zákoník je pak zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.

2.12 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání Díla.

2.13 Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky na účet Dodavatele nebo složení v hotovosti.

2.14 Vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících nebo jakákoliv podobná příčina.

III. Smlouva a její plnění

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele a provést jej řádně a včas. Odběratel se zavazuje takto provedené Dílo převzít a zaplatit ze něj cenu.

3.2 Smlouva se uzavírá písemně, ústně nebo na základě objednávky Odběratele. Ve smlouvě se sjedná zejména obsah a rozsah Díla a způsob předání Díla a další dále uvedené náležitosti.

3.3 Cena Díla se stanoví ve Smlouvě, nebo se stanoví způsob určení ceny (hodinovou sazbou nebo jinak). Cena Díla vždy zahrnuje pouze ve Smlouvě výslovně uvedené služby, zboží nebo licence k autorským dílům podle sjednaného rozsahu. Cena za Odběratelem vyžádané vícepráce nad rámec Smlouvy se stanoví obdobným způsobem jako cena vlastního Díla.

3.4 Termín dokončení a předání Díla a termín Předání návrhů se stanoví ve Smlouvě. Ve Smlouvě nebo dodatečně se stanoví také termín pro Předání podkladů Odběratelem a pro Dílčí nebo Konečné schválení Díla pro výrobu Odběratelem. Pokud termín Předání podkladů nebo termín dílčího nebo konečného schválení Díla pro výrobu není dodržen, posouvá se termín dokončení Díla o stejný počet dnů jako nastalé zdržení plus pět dní navíc.

3.5 Veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být učiněny pouze na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran. Pokud byla smlouva uzavřena písemně, musí být veškeré změny a doplňky učiněny rovněž písemně.

3.6 Dílo se považuje za dokončené dnem předání Díla. Odběratel nemůže odmítnout převzetí Díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání Díla.

3.7 Vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně po té, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu Díla lze považovat pouze nesoulad se specifikací Díla uvedenou ve Smlouvě nebo nesoulad s návrhem protokolárně odsouhlaseným Odběratelem nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání Díla. Reklamaci je Objednatel povinen provést u Dodavatele písemně s popisem vady. Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

IV. Předávání dat, zboží, dokončení Díla a autorská práva

4.1 Při předání podkladů Odběratelem bude vyhotoven protokol obsahující výčet jednotlivých podkladů, který podepíší obě smluvní strany.

4.2 O Konečném schválení Díla, o předání návrhů a o předání Díla se vypracuje protokol, který podepíší obě smluvní strany.

4.3 O způsobu předání návrhů ke schválení a o způsobu provedení konečného schválení rozhodne Dodavatel.

4.4 Odběratel se podpisem protokolu o předání návrhů a protokolu o předání Díla zavazuje dodržovat licenční podmínky k předmětům protokolu v souladu s autorským zákonem. Porušení těchto licenčních podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy a pro tyto případy se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny Díla.

4.5 Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají, pokud to není předem písemně sjednáno. K užití takovýchto dat se vždy sjednává zvláštní licenční smlouva. Předáním zdrojových dat zůstává právo autorů na nedotknutelnost autorského díla nedotčeno. U zakázek s konečnou realizací v tiskové nebo obdobné podobě se data pro tiskárnu nebo pro výrobu předávají výhradně ve formátu .pdf.

4.6 Předmět zakázky, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem.

4.7 K udělení licence k užití Díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí Díla Odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky, tedy dnem, ve kterém je platba za částku buď připsána na účet Dodavatele nebo je Dodavateli složena v hotovosti. Pro udělení licence nad rámec § 50, ods. 3 Autorského zákona se sjednává zvláštní licenční smlouva.

4.8 Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 61 Autorského zákona. Odběratel může proto použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. Pokud byla uzavřena Smlouva ústně, pak je tento smluvený účel uveden na příslušné faktuře. Vlastnictví hmotné podstaty Díla, rozmnoženiny nebo elektronická data k Dílu neopravňují Odběratele nakládat s Dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňují k úpravám, jinému použití a změnám Díla.

4.9 Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok autorské dílo užít.

4.10 Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které dodavatel pro odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle § 152 zákona č.  412/2002 Sb., Trestní zákoník.

4.11 Odběratel souhlasí s použitím Díla k propagaci Dodavatele. Dodavatel je oprávněn umístit na Dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné Dílo.

4.12 V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského zákona.

V. Právo dodavatele na odstoupení

5.1 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

5.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.

5.3 Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají rovněž prodlení s odběrem zboží delší 10 kalendářních dnů.

5.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní strany o více než 15 dnů. Odstoupení musí mít písemnou formu, být odůvodněno a musí být druhé straně prokazatelně doručeno.

5.5 V případě, odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí veškeré poskytnuté plnění, a to do 10 dnů od odstoupení.

5.6 V případě, odstoupením od Smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu skicovného a ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku Odstoupení od Smlouvy.

5.7 Dojde-li na základě dohody smluvních stran k zániku nesplněného závazku sjednaného Smlouvou a smluvní strany sjednají, že nemají zájem na pokračování plnění dle této Smlouvy, vzniká Dodavateli nárok na úhradu skicovného nebo ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku takové dohody.

VI. Reklamační řád

6.1 Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.

6.2 Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.

6.3 Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Smluvní strany sjednávají pro tento případ faxový přenos jakožto obchodní zvyklost v jejich písemných vztazích. Místem reklamace je sídlo dodavatele.

VII. Odpovědnost za obsah

7.1 Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem Díla a zprošťuje Dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.

7.2 Dodavatel odpovídá Odběrateli za řádné plnění Díla v souladu se sjednanou technickou specifikací zboží a datových formátů a v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. Dodavatel je povinen pracovat na Díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení Díla.

7.3 Dodavatel podpisem protokolu o předání podkladů přebírá odpovědnost za nakládání s těmito podklady a zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.

VIII. Platební podmínky

8.1 Způsob úhrady, případná záloha a doba splatnosti se sjednává ve smlouvě.

8.2 Zálohy mohou být vráceny Odběrateli pouze na základě písemného odstoupení od Smlouvy (storna objednávky), které bude Dodavateli doručeno před započetím prací na Díle.

8.3 Veškeré zboží je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení ceny Díla a příslušné DPH. Veškeré licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny Odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.

8.4 V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % fakturované částky denně ode dne splatnosti.

8.5 O všech platbách na účet Dodavatele vystaví Dodavatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně.

IX. Obchodní tajemství

9.1 Odběratel je povinen při plnění všech smluv, které se budou řídit těmito VOP, udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné v souvislosti s naplňováním jednotlivých smluv s dodavatelem, tedy zejména veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství dodavatele, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu dodavatele ve vztahu k třetím osobám a nepoužívat takové informace ve svůj či cizí prospěch. Odběratel bere na vědomí, že předmětem obchodního tajemství dodavatele je zejména následující:

– cenové nabídky, poskytnuté slevy, bonusy a veškeré informace, z nichž lze vyvodit obchodní strategii a politiku dodavatele,

– technická data a veškeré informace tvořící duchovní vlastnictví dodavatele.

9.2 Odběratel je povinen také zajistit, aby jeho zaměstnanci, a to i po skončení pracovního poměru a další osoby, jímž umožnil zjistit jakékoli informace o dodavateli a jeho obchodním tajemstvím, zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, s nimiž se v průběhu plnění smluv s prodávajícím obeznámí, a to zejména o skutečnostech tvořících obchodní tajemství dodavatele a nepoužili je ve svůj či cizí prospěch.

9.3 Jakmile vznikne odběrateli povinnost poskytnout státnímu orgánu některé informace tvořící obchodní tajemství dodavatele, je odběratel povinen písemně informovat prodávajícího o těchto skutečnostech, a to ještě před poskytnutím takových informací.

9.4 Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení spolupráce dodavatele s odběratelem a není časově omezeno.

X. Rozhodné právo

10.1 Tato smlouva a jednotlivé objednávky se řídí a budou vykládány dle českého práva.

10.2 Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v jednoinstančním rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým bude Mgr. Robert Tschöpl, advokát, se sídlem Radnická 14/16, 602 00 Brno, splňujícím předpoklady pro výkon rozhodce dle ust. § 4 odst. 1 z.č. 216/1994 Sb. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti pouze na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, že listinné důkazy nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené i tehdy, pokud adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Řízení je zahájeno dnem, kdy je spor přijat rozhodcem k rozhodnutí. Náklady řízení činí 2% z hodnoty sporu, minimálně potom 3.000,– Kč a dále DPH z této částky v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, především potom vyhl. č. 484/2000 Sb. a vyhl. 177/1996 Sb., v platných zněních.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem, zejména ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění.

11.2 Těmito VOP se řídí veškeré smlouvy o dílo a případně rovněž smlouvy kupní, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají ve smyslu § 273 obchodního zákoníku přednost před těmito VOP.

11.3 Smluvní strany svým ujednáním vylučují aplikaci těch dispozitivních ustanovení obchodního zákoníku na vztahy vzniklé na základě smluv, uzavřených mezi odběratelem a dodavatelem, jejichž obsah odporuje těmto VOP či obsahu jednotlivých smluvních ujednání nebo vedle nich nemůže obstát.

11.4 Případná neplatnost části těchto VOP nemá vliv na platnost zbylých částí VOP. To stejné platí i pro konkrétní smlouvy.

11.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2010